Tác động của ánh sáng đối với cây trồng

Cây trồng có yêu cầu ánh sáng khác nhau tùy theo loại, dựa vào đặc tính và nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến cây trồng mà có thể phân thành 3 nhóm:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận