NPK 19-19-19 (Nova NPK 20-20-20)
35,000₫
SUPER MANHE (SUPER MAGNISAL)
24,000₫
Growmore Vitamin B1 Start Chai 1000ml
109,000₫
PHÂN BÓN VI LƯỢNG COMBI LIQUID (ORGANIC CHELATE)
39,000₫
THUỐC TRỪ BỆNH HEXAVIL 6SC
Thuốc trừ nấm Propman Bul 550SC Chai 1000ml
560,000₫
THUỐC TRỪ BỆNH DACONIL 75WP GÓI 15g
THUỐC TRỪ BỆNH SOSIM 300SC
Cám dừa đóng kiện GROW!T Coco Coir Mix
Sơ dừa miếng đóng kiện GROW!T Coco Coir Chips
VIÊN ĐẤT NUNG POPPER (Kích thước XL 13-14mm)
17,000₫
KẸP BƯỚM

KẸP BƯỚM

D1.1022
540₫
THIRABONG (Thioure 99%)
17,000₫
Kích rễ Bio Root 0-1-1
895,000₫
Thuốc kích rễ cực mạnh KINA-R206
Gibber 4TB (GA3)
7,000₫